Home Uncategorized கௌஸ்மறை

கௌஸ்மறை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ஷெய்கு சுலைமான் வலியுல்லாஹ் ரழியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களின் கந்தூரி நிகழ்வுகள்

17/11/2019 ஹிஜ்ரி 1441 ரபீஉல் அவ்வல் பிறை 19. காயல்பட்டணத்தில் பல்வேறு இடங்களில் மகான் ஷெய…