Home Uncategorized செய்யிது ராபியத்தும்மாள் வலி ரலியல்லாஹு அன்ஹா

செய்யிது ராபியத்தும்மாள் வலி ரலியல்லாஹு அன்ஹா

 இவர்களின் அடக்கஸ்தலம் கடைப்பள்ளி காம்பவுண்டுக்குள் உள்ளது. இவர்களைப் பற்றி சரித்திரக் குறிப்புகள் சரிவர கிடைக்கவில்லை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

வரயீ அஹ்மது லெப்பை அப்பா ரழியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு

வரயீ அஹ்மது லெப்பை அப்பா ரழியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு வரயீ அஹ்மது லெப்பை அப்பா ரழியல்லாஹு தஆலா அன…